LAK konferencija

2017 m. kovo 5 d. Birštono kurhauze įvyko Lietuvos aeroklubo metinė ataskaitinė konferencija. Atidirbta pagal darbotvarkę.
Darbotvarkė:
I. Mandatų komisijos pranešimas dėl konferencijos teisėtumo (iki 2 min).
II. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 15 min.):
1) LAK konferencijos pirmininko rinkimai.
2) Sekretoriato rinkimai.
3) Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
III. Konferencijos darbotvarkės svarstymas (Iki 10 min.).
IV. Nusipelniusių aviacijos sportui asmenų ir sportininkų, pasiekusių aukštus rezultatus Pasaulio bei Europos čempionatuose, pagerbimas (iki 15 min.).
V. LAK prezidento ataskaitinis pranešimas (iki 15 min.).
VI. LAK viceprezidentų pranešimai (iki 10 min. kiekvienam pranešėjui, iki 1 val. 15 min. visiems pranešėjams).
VII. LAK revizijos komisijos atlikto patikrinimo ataskaita ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas (iki 10 min).
VIII. LAK etikos komisijos ataskaita ( iki 5 min).
Po 2 – 2 val. 30 min. darbo konferencijoje daroma kavos pertrauka – 30 min.
IX. Rezoliucijos dėl strateginių veiklos sričių svarstymas ir priėmimas (iki 15 min.)
X. Konferencijos delegatų ir svečių pasisakymai (iki 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 20 min. visiems).
XI. LAK prezidento ir LAK Tarybos darbo įvertinimas (iki 10 min).
XII. Valstybės dotacijų, skirtų aviacijos sporto programoms vykdyti, paskirstymo principų tvirtinimas (iki 10 min.).
XIII. LAK narių stojamojo įnašo, metinio nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimas (iki 10 min).
XIV. Delegatų į eilinę LAK konferenciją delegavimo normų tvirtinimas (iki 10 min).
XV. Konferencijoje priimtų nutarimų tvirtinimas (iki 10 min.).
XVI. Kiti klausimai delegatų siūlymu.
XVII. Konferencijos dalyvių įamžinimas fotonuotraukose (iki 10 min.).